REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z strony thecontact.org. Każda osoba, która chce korzystać z strony, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik, zwany dalej “Podróżnikiem”, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz nazwy pod jaką będzie widoczny na stronie a następnie powinien zaakceptować Regulamin.

Podróżnik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności strony po podaniu swojej nazwy i hasła. W wyniku rejestracji dla podróżnika tworzone jest Konto i Profil. Podróżnik może uzupełnić informacje w ramach Profilu o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić. W przypadku skorzystania z opcji logowania za pośrednictwem ‘Konta Google’ dane takie jak ‘Imię’ oraz ‘Nazwisko’ zostaną użyte do utworzenia nazwy konta oraz w związku z tym będą one dostępne publicznie.

Podróżnik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • wyraża zgodę na upublicznienie nazwy swojego Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie swojej nazwy na samej stronie a która to nazwa będzie widoczna dla wszystkich. Dane takie jak: adres e-mail oraz hasło do Konta nie będą widoczne publicznie;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach strony;
 • wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji oraz podczas uzupełniania profilu podmiotom trzecim, gdzie działalność tych podmiotów jest o zbliżonym charakterze co strony thecontact.org – Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uzyskania pełnego dostępu do funkcjonalności strony.

3. Podróżnik umieszczając Post, Komentarz lub jakiekolwiek Materiały na stronie thecontact.org, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści, włącznie z autorskimi prawami majątkowym obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.

Podróżnik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści – Komentarze, Posty oraz Materiały – przez niego wysłane na serwer a które są jedynie przechowywane na serwerze na potrzeby udostępnionych funkcjonalności strony thecontact.org

Jeżeli zdaniem podróżnika Post lub Materiał narusza prawo, regulamin lub dobre obyczaje, podróżnik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku Zgłoś post umieszczonego u spodu danego Postu.

4. Podróżnik zobowiązuje się do wykorzystania strony zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety, a w szczególności do:

 • nadawania umieszczanym Postom nazw i opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością;
 • nieumieszczania materiałów o charakterze erotycznym lub z innych względów nieodpowiednich dla osób poniżej 18 roku życia;
 • korzystania z strony w sposób nienaruszający praw innych podróżników, w tym nienaruszania ich dobrego imienia;
 • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu;

5. Podróżnikowi zabrania się:

 • umieszczania materiałów (stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne oraz treści zawierające przemoc;
 • umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym oraz propagujących antysemityzm, faszyzm, nazizm, stalinizm, nacjonalizm lub inne zbrodnicze ideologie;
 • zamieszczania wszelakich treści homofobicznych bądź też dyskredytujących mniejszości;
 • szerzenia dezinformacji (jak np. propagowania teorii anty-szczepionkowych);
 • rozpowszechniania treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych;
 • zakładania Kont i umieszczania plików o nazwach naruszających przepisy prawa, nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe lub naruszających dobre obyczaje;
 • umieszczania zdjęć profilowych naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe bądź będących sprzecznych z prawem;
 • utrudniania innym podróżnikom korzystania z strony, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy strony w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane;
 • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych podróżników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
 • obciążania serwera obsługującego stronę poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia;
 • zamieszczania w Postach jakichkolwiek prywatnych „regulaminów”, informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych podróżników w jakiejkolwiek formie lub treści;
 • umieszczanie na stronie przez podróżnika materiałów i treści zawierających dane osobowe innych osób.

6. Podróżnik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z poszanowaniem praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem i rozpowszechnianiem. Podróżnik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez treści zamieszczone przez podróżnika to podróżnik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Naruszenia postanowień niniejszego regulaminu mogą, według uznania Administratora skutkować ostrzeżeniem, blokadą Konta, usunięciem poszczególnych Postów oraz Materiałów lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi Treściami oraz Materiałami. W przypadku, gdy podróżnik podjął działania, które nie są zakazane przez niniejszy regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Administratora uznane za niepożądane, może on zawiadomić podróżnika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się podróżnika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitej blokady dostępu do Konta. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się także obchodzenia jego postanowień.

7. Podróżnik udziela Administratorowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania i dystrybucji wszystkich treści oraz materiałów dostarczonych do strony thecontact.org przez podróżnika – również po usunięciu konta oraz profilu podróżnika z strony. Podróżnik wyraża także zgodę by wybrane Treści i Materiały mogły zostać udostępnione podmiotom trzecim na zasadach licencji Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

8. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Administratora strony thecontact.org za:

 • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki podróżnicy korzystają z strony, o ile takie działania podróżników nie stanowią normalnego korzystania z strony zgodnie z jej przeznaczeniem;
 • jakiekolwiek szkody podróżnika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Treści i Materiałów;
 • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego podróżnika, o ile nastąpiło to z winy podróżnika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej lub posiadania łatwego do odgadnięcia hasła);
 • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
 • szkody powstałe w wyniku działań niezależnych od Administratora;
 • wszelkie działania podjęte w stosunku do podróżnika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub niniejszego regulaminu;
 • za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Postów;
 • działania podróżnika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania strony bez uprzedniego powiadomienia;
 • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Postów, w tym Materiałów udostępnionych przez podróżnika, a także całego Konta, bez uprzedzenia;
 • usunięcia Komentarzy, Postów oraz Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje.

8. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili aktualizowane przez Administratora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony. W przypadku braku akceptacji Regulaminu podróżnik posiada możliwość usunięcia swojego konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.

9. Wszelkie informacje o naruszeniach niniejszego Regulaminu prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą przycisku ‘Zgłoś post’ zlokalizowanego u spodu danego Postu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ta strona używa plików cookies

Niniejsza strona korzysta z plików cookies w celach funkcjonalnych, reklamowych oraz statystycznych.

Pliki cookies to tekstowe pliki zapisywane w Twojej przeglądarce podczas przeglądania stron internetowych, a w których to plikach tekstowych zawierane są różne informacje (jak np. ustawienia witryny). Korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat cookies? Zajrzyj na serwis wszystkoociasteczkach.pl

Jakie dane są zbierane o Tobie?

Są zbierane te dane, które podajesz sam w trakcie rejestracji lub podczas kontaktu przez formularz kontaktowy. Dane takie jak: Twoje imię (lub pseudonim), Twój adres IP, Twój adres e-mail.

Jak Twoje dane są wykorzystywane?

Zebrane dane są wykorzystywane do zapewnienia funkcjonalności strony i na potrzeby działalności z nią związanej oraz do celów statystycznych. Więcej informacji jest dostępnych w Regulaminie. Natomiast dane podane w formularzu kontaktowym służą do odpowiedzi na zadane w nim pytanie.

Jak długo Twoje dane są przechowywane?

Dopóki strona funkcjonuję prawidłowo i jest dostępna, to same dane (w sposób niejawny) są przechowywane na serwerze. Możesz w każdej chwili zażądać usunięcia/poprawienia swoich danych.

Administrator strony

Autorem i administratorem strony jest . Skontaktować się możesz pod adresem e-mail:

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza „Polityka prywatności” może być okresowo aktualizowana. Informacja o ew. zmianach w jej treści pojawiać się będzie w tzw. Ogłoszeniach.